Referat Landsmøtet 2016

Referat fra Landsmøte 2016

Referat fra Landsmøte 2016

Referater

Her finner du referatet fra Landsmøte 27 april 2016

 

 

Referat fra årsmøte i lokalforeningen 2016

Referat fra årsmøte i Brigadeveteranforeningen sørlandet onsdag 16 mars kl 18.00 på Offisersmessen Gimlemoen

AGENDA

Valg av dirigent/ordstyrer          

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 2. Årsmelding  
 3. Regnskap  
 4. Budsjett  
 5. Innkomne saker  (sakene til landsmøte blir gjennomgått)
 6. Valg 

Leder, Jørn Kildedal åpnet årsmøte og ønsket velkommen.

 

 1. Stein A Juul ble valgt til dirigent/ordstyrer
 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent
 3. Leder, Jørn Kildedal , gikk igjennom årsmeldingen med kommentarer underveis.
 4. Kasserer, Stein A. Juul, gikk igjennom regnskapet med kommentarer og forventet budsjett for 2016.
 5. Budsjett med forventede inntekter og utgifter ble gått igjennom
 6. Det var ingen innkomne saker. Sakene til landsmøte var ennå ikke mottatt, men vil bli gjennomgått av Sørlandet sin representant, Stein A. Juul etter landsmøte som er satt til 27 april på Setermoen.
 7. Det var ingen på valg denne perioden, men sekretærstillingen er fortsatt vakant, og forslag/frivillige mottas med takk.

  

 

Jørn Kildedal

referent

Referat fra Årsmøte i lokalforeningen onsdag 25 mars kl 18.00

AGENDA

 1. Valg av dirigent/ordstyrer          Stein A. Juul ble valgt
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden   Godkjent
 3. Årsmelding   Ikke laget noen årsmelding, men ble orientert om.
 4. Regnskap   Kasserer orienterte om at det ikke var noen bilag for 2014
 5. Budsjett  Ikke laget noe budsjett for lokalforeningen
 6. Innkomne saker  sakene til landsmøte ble gjennomgått og informert om Stein A Juul blir vår representant
 7. Valg:  Jørn Kildedal gjenvalgt som leder, Håkon Fuglestad som nestleder og Stein A. Juul som kasserer.

Møte ble hevet kl 18.37

Det ble etterpå diskutert litt rundt dette med medlemsverving og aktiviteter i lokalforeningen, og vi oppfordrer alle til å verve en kamerat og komme med forslag til aktiviteter utenom de vi har sammen med KMS.

 

Her legger vi ut referater mv

Referat fra medlemsmøte 14 mai 2014

 

BRIGADEVETERANFORBUNDET, FORENING SØRLANDET

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE ONSDAG 14 MAI 2014.

Det var 5 stk tilstede.

 Jørn Kildedal ønsket velkommen og informerte om hensikten med møte og planlagt agenda.

Stein Anton Juul informerte om foreningens forbundsmøte som var på Setermoen i april, og vi diskuterte hva slags aktiviteter mv. vi ønsker å legge opp til. Det offisielle referatet vil bli distribuert til medlemmene så snart det er mottatt fra sentralt hold.

Det var enighet om at 2-3 møter i halvåret var maks av det vi kan få til, da mange er med i andre foreninger og har interesser utenom.

Møte i første halvdel av året skal ta for seg årsmøtesaker og forslag til aktivitetsplan.

Det er viktig at møtene også har «kjøtt på beinet» med tanke på foredrag, utflukter og turer av interesse. Militærhistoriske anlegg, museer o.a. kan være ting av interesse.

Lokalforeningen vil prøve å få ned representant fra Brigaden til et høstmøte i KMS (Kristiansand Militære Samfunn), hvor Brigadeveteranforbundet står som teknisk arrangør.

Stein A Juul vil opprette en bankkonto til lokalforeningen, men dette må nedfelles i et styrevedtak som banken må ha. Vi mangler fortsatt en sekretær i lokalstyret, så hvis noen vil påta seg dette, hadde det vært svært hyggelig.

Årsmøte i KMS/KFSG (Kristiansand Forsvarstiftelse Gimlemoen) avholdes onsdag 22 mai, og Brigadeveteranforbundet, forening sørlandet, har søkt om medlemskap her og saken taes opp på dette årsmøte.

Stein A. Juul vil delta som observatør på dette årsmøte/generalforsamling, og samtidig informere om vår forening og selvf. prøve å verve medlemmer.

 

Jørn Kildedal

Referent

 

Referat fra landsmøte i Brigadeveteranforeningen 9 april 2014

Her er referatet fra årets landsmøte 2014

 

Brigadeveteranforbundet

Referat fra Landsmøte
Onsdag 09. april 2014

Tid (dato, fra kl til kl):

09.04. 2014

09:00-13:48

Sted:

Setermoen leir/ Millionbygget

Innkalt av (avd og person):

President Asgeir Nikolaisen på vegne av styret.

Ordstyrer:

Dagfinn Rydningen

Referent:

Øivind Baardsen

Deltakere:

Styret og generalsekretær:

President                 Asgeir Nikolaisen

Generalsekretær      Bjørnar Nicolaisen

Sekretær                  Øivind Baardsen

Styremedlemmer    Svein Sæther (Meldt forfall, syk) og Inge Tore Ludvigsen

Kasserer:                 Kato Kristiansen.

Varamedlemmer     Thor Espenes (forfall)

Revisor                    Hjalmar Indrevoll

Valgkomite:            Olav Winther, Dagfinn Rydningen og
                                Jan Osvald Berntsen (meldt forfall)

Tidligere president: Johannes Irgens (også delegat for Midt troms)


Lokalforeninger:

Midt Troms        LF Olav Winther, Dagfinn Rydningen, Lars Johan Hellefossmo
                           og Johannes Irgens

Hordaland          LF: Håkon Tvedt og Inge Tore Ludvigsen

Sørlandet            LF: Stein Anton Juul

Hedmark            LF: Karl Johan Skarpnes, ikke møtt

Nord-Trøndelag LF: Tore Kulsli og Joralf Gran

Nord-Møre         LF: Olav Jostein Holten

Stor-Oslo            LF: Meldt forfall
Østfold               LF: Kåre Sørby

           

 

Sak

Diskusjon og Konklusjon

Ansvarlig

Tidsfrist

 

 

 

 


Åpning

 

        a

 

 

        b

 

      
        c

 

       d

 


e

Dirigent overtar

fg

 


h

 

      

 

Presidenten åpnet Landsmøtet 9.april 2014 kl 0900 og ønsket alle hjertelig velkommen.

 

Først anmodet presidenten om at alle til stede skulle reise seg og minnes de av våre medlemmer som har gått bort siden sist landsmøte.  Ett minutts stillhet ble gjennomført.

 

Landsmøte er kunngjort i henhold til vedtekter gjennom brigadeavisa, og e-post. Er det kommentar til innkallingen.

Kommentar ikke fremkommet.

Valg av møtedirigent:

Forslag på Dagfinn Rydningen. Enstemmig valgt.

 

Presidenten overlot den videre ledelse av møte til dirigenten. Dagfinn Rydningen takket for tilliten og kommenterte at dette er en historisk dag hvor det er 74 år siden 2.verdenskrig startet.


Dirigenten gikk videre på konstitueringen av landsmøtet.

 Valg av Sekretær for landsmøtet:

Forslag Øivind Baardsen: Enstemmig valgt.

 

Valg av tellekorps:

Forslag: Stein A. Juul, Joralf Gran og Lars Johan Hellefossmo

De ble alle enstemmig valgt.


Underskriving av landsmøtereferat/protokoll.

Forslag: Olav Winther og Svein Sæther.
Svein Sæther er ikke til stede, Forslag på Håkon Tvedt.

Håkon Tvedt og Olav Winther ble enstemmig valgt.

 

 

  i.

 


1.

 


2 og 3

 

 

 

 

 

 

 

4.

Registrering av stemmeberettigede
Det ble gjennomført opprop og kontroll av stemmeberettigede.  Videre ble det foretatt kontroll av utleverte permer og landsmøtepapirer.

 

Sakslisten:
Er det kommentar til sakslisten?  Kommentar ikke fremkommet.
Sakslisten vedtatt enstemmig.

 

Delegater, stemmeberettigede og mandater.

Midt-Troms LF: Olav Winther, Joar Dahlkvist,             4 mandater
Lars Johan Hellefossmo og Johannes Irgens.

Hordaland LF: Håkon Tvedt og Inge Tore Ludvigsen   4 mandater

Sørlandet LF: Stein Anton Juul                                      1 mandat

Hedmark LF: Karl Johan Skarpnes, meldt forfall          1 mandat

Nord-Trøndelag LF: Tore Kulsli og Joralf Gran            3 mandater

Nord-Møre LF: Olav Jostein Holten                              1 mandat

Stor-Oslo LF: Meldt forfall                                            2 mandater
Østfold LF: Kåre Sørby                                                  1 mandat

Direkte medlemmer                                                        1 mandat

 

Forretningsorden:

Er det kommentar til forretningsorden?
Kommentar ikke fremkommet.

Vedtatt enstemmig.

 

 

  5.

Årsberetning 2013

President gjenga deler av årsberetningen og har tatt med litt mer enn kalenderåret.

Høsten 2012 fikk forbundet ny president på et ekstraordinært landsmøte.
Odd Nytrøen som har nedlagt en betydelig innsats i etableringen av forbundet sammen med Johannes Irgens ble æret for sin innsats ved markeringen av hans 80 årsdag i desember 2012 med en krest.
I forbindelse med brigadesjefens julekonsert ble Johannes Irgens tildelt forbundets hederstegn.
Ved forbundets julegløgg i desember 2012 fikk Odin Johannessen og Stig Magne Hagen tildelt forbundets hederstegn.

Medlemsutvikling i forbundet viser at det høsten 2012 var 529, ved årsskiftet 2013/2014 var det 566 betalende medlemmer. Det er nedlagt en betydelig innsats for å få inn kontingent, som generalsekretæren har stått for.

Forbundet har aktivt jobbet med reetablering av lokalforeninger, gledelig utvikling i Østfold og på Sørlandet, men vi er ikke helt i mål på Hedmark ennå. I Narvik er ikke tiden inne for etablering. I Harstad er man klar for å etablere lokalavdeling. Forbundet har i dag over 600 medlemmer.

Midt-Troms og Hordaland, og Nord-Trøndelag har god aktivitet.

Det er avholdt 5 styremøter i 2013, og 2 i 2014. I tillegg ble det gjennomført en rekke koordineringsmøter i forbindelse med at Brigaden gjennomførte 60-årsjubileet i fjor.

Det er etablert månedlig koordineringsmøter med ledelsen i Brigade Nord, vanligvis stabssjef. Utveksler informasjon og tar opp aktuelle saker.

Aktiviteter, forbundsstyremøter, besøk i lokalavdelning, veterankino og foredrag, markering av veterandagen 8.mai, 17. mai flaggborg og tale på Setermoen samt på Bardufoss, veteranforedrag om Stay Behind. Forbundet var representert i begravelse til Lundesgaard, utdeling av bestemannspremie til befalsskoleavslutning, markering av 60-årsjubilleet, veterankonsert, drilloppvisning, Bergenshusdagen, generalsekretæren deltok på Veterankonferansen og Harald Sunde meldte seg inn. Møte med Forsvarsdepartementet, ift anerkjennelse og, møte med FSJ rådgiver innenfor heraldikk og hos SIOPS.

Brigadeavisa med tre utgivelser i 2013. Gode støttespillere i FLO, OPSSTØ, og Brigade Nord.

For ytterligere detaljer vises det til årsmelding 2013.

Kommentar fra Johannes Irgens:

 A, Johannes tok opp at Olav Winther komponerte en melodi; Brigadeveterans boogie, som ble urfremført på veterankonserten.

B, Bestemannspremier til de ulike befalskoleklassene. Styret må følge opp årets befalskolekull på Rena.

Vedtak:
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med kommentar fremkommet fra Johannes Irgens

 

 

 


        6.

 

Regnskap med revisjonsrapport

Økonomien viser at kassabeholdningen reduseres og det er gjort tiltak for å redusere kostnader og utgiftene.

Kostnader til drift av forbundet er nesten halvert. Dette har likevel ikke gått på bekostning av aktivitet i forbundet. Aktiviteten er gjennomført på smartere og billigere måte for forbundet. Eksempelvis er lokalforeningskurset lagt i forkant av landsmøtet slik at vi sparer reiseutgifter. Reiseutgifter til landsmøte er redusert ved at forbundet har fått tillatelse til å bestille reiser på forsvarets avtale. Reisen er bestilt samlet på gunstigst mulig måte.

Kostnader for trykking og produksjon av Brigadeavisa er også redusert med nesten 3000,-kroner samtidig med at vi har øket opplaget.(Flere nummer) Takket være fokus på kostnader.

Arbeidet med rekruttering og innbetaling av kontingent har også båret frukter.
Kontingentinnbetalingen har øket fra 66 866 i 2012 til kr 82 300,- i 2013. Presidenten takket Brigade Nord og andre støttespillere og spesielt Midt-Troms for bidrag til forbundets drift.

I årets regnskap er året 2012 tatt med for å illustrere den økonomiske utviklingen fra 2012 til 2013. Vi ser at kontingenten øker fra 2012 til 2013(fra 66866,- til 82300,-). Deltakeravgiften Brig N 60 år viser en inntekt på 34400,- denne må sees opp mot utgifter til både Brig N 60 år og Landsmøte 2013, da utgifter gikk inn i hverandre og var vanskelig å skille. Diverse inntekter er feilutbetalinger som er tilbakebetalt. Drift av forbundet er redusert fra 64648, 58 til 23 015,50 fra 2012 til 2013. Aktiviteten er likevel øket og antall medlemmer er øket. Forbundet har ikke benyttet mye midler på profilering i virksomhetsåret på grunn av debatten rundt forslag om å endre logoen til forbundet. drift. 

Aktivitet, reiser og lokalt og sentralt, redusert noe, kan virke som at det er nedgang i aktiviteten, men vi har fått låne tjenestebil fra Brigaden. I tillegg har Bjørnar fått belaste Brigaden på en del tjenestereiser.

Kontingent refusjon for 2012 ble ikke utbetalt før etter landsmøte og 60 årsmarkeringen på grunn av usikkerhet rundt økonomien.  

Landsmøte 2013 vedtok at de som betaler kontingent før 1.juli betaler kr 200,- de som betaler etter første juli betaler kr 100,- NB! Det er viktig å merke seg at dette gjelder kun første året ved nyinnmelding i forbundet.

Noter.  Profileringsartikler er nedskrevet og fordelt til lokalforeninger. T-skjorter, pins og klistremerker. To bajonetter skal også fordeles til hver lokalforening.

Noe kontormateriell er nedskrevet.

Bilag 14 og 16, data-materiell til kasserer og generalsekretær.

Note 3. bårebuketter, Soleng, Lundesgaard og en til Eigum.

Saldo i bank pr 31/12 2013 er kr 107 293,83.

Spørsmål eller kommentarer.
Ordstyrer påpekte en kosmetisk sak hvor årstall 2013 og balansekonto flyttes til neste side.

Olav Winther - kommenterte at forbundet har vært flink og benyttet seg av ressurser i Forsvaret. Applaus.

Presidenten leste revisjonsberetningen fra revisor.
Revisor anbefaler landsmøte å godkjenne regnskapet som forbundets årsregnskap for 2013.

Vedtak: Regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent med kosmetisk rettelser.

 

 


6a

 

 

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

6c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6d

 

 

 

 

 

6e
6f

Innmeldte saker

Representant for direkte medlemmer
Forslag til landsmøte ble ved en inkurie ikke behandlet på landsmøte i 2013. Her stilles det forslag om at generalsekretær ivaretar og representerer direkte medlemmer i forbundet.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Info-pakke til nye unge medlemmer

Saken ble godt debattert Irgens etterlyser hva en slik pakke skal inneholde. Kulsli mener at det vil koste å rekruttere nye medlemmer. Infoen skal gis til alle på førstegangstjeneste i Brigaden for å kunne rekruttere. Det er viktig at vi får gitt informasjonen til de yngste.

Forslag til vedtak: Forbundet utarbeider en info-pakke sentralt rettet mot nye unge medlemmer før dimisjon fra Forsvaret. Dette som potensielle medlemmer til forbundet.
Vedtak: Saken ble enstemmig vedtatt.

 

Utgivelse av Brigadeavisa.

Kjell Edvard Olsen foreslår å utgi Brigadeavisa ut en gang pr år med et fyldig nummer. Både Ludvigsen og Sørby mente at avisa må komme ut som den har brukt å gjøre. Det er viktig å få ut relevant stoff fra lokal aktivitet. Vedtektene sier at avisa skal komme ut min to gang pr år. Winter, Tvedt og Rydningen mener at avisa er viktig og må fylles med både stoff fra lokalavdelinger og Brigaden. Det kan også vurderes å gjengi stoff fra andre aktuelle kilder.

Forslag til vedtak: Forbundet gir ut Brigadeavisa som tidligere med to til fire nummer i kalenderåret. Dette som et viktig kommunikasjonsmiddel med medlemmer og potensielle medlemmer i forbundet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

Etter sak 6c ble det lunsjpause til kl 12:30.
Kasserer Kato Kristiansen forlot landsmøte.

Møtet fortsatte kl 12:34.

 

Invitasjon til NMKF

Forbundet har mottatt et brev fra Arne Broberg som representerer ”Norges Militære Kameratforeningers Forbund. Her inviterer han vårt forbund til å melde oss inn. Etter noe debatt ble saken votert.

Forslag til vedtak: Forbundet takker nei til medlemskap, og velger da å avstå fra innmeldelse. Saken kan på ny bli vurdert på et senere tidspunkt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Medalje til Brigadeveteraner

Presidenten redegjorde for saken. Ordet fritt. Hellefossmo poengterte den nøkternheten som ble presisert ifm regnskapet. Irgens refererte at vi har jobbet for å få Vernedyktighetsmedaljen tildelt våre medlemmer, og at vi heller må jobbe for den. Tvedt mener vi bør se på saken. Etter noe debatt gikk saken til votering.

Forslag til vedtak: Forbundet takker nei til medaljeforslaget.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Heraldikk, logo med mere

Presidenten redegjorde for at vi nå ønsker å fremstå enhetlig og profesjonelle. Selv om flagget vårt ble vedtatt på forrige landsmøte, kan vi bruke den originale reinen, som organisasjonsmerke og utforme blazermerke med mere. Det bør være en ”rød trå” i vår profilering slik at de som ser oss ikke er i tvil om at det er vårt forbund som profileres. Vi må kjenne vår historie og utvikling av forbundet når vi skal rekruttere nye medlemmer. En villet og styrt utvikling for å ivareta vår historie og møte utvikling og yngre medlemmer som er ønsket for å bære arven videre og utvikle forbundet inn i fremtiden uten å miste kontakten med vår historie og vårt rasjonale i Brigaden. Det ble ordskifte og debatt rundt saken.

 

Landsmøte tok pause fra kl 13:35 til 14:00.
Representanten fra Sørlandet overtok fullmakten fra representanten fra Østfold på grunn av sykdom.

 

Det ble i debatten fremmet et forslag på å endre reinen i organisasjonsflagget som ble vedtatt på landsmøte sist år.

 

Forslag til vedtak: Forbundet ønsker en helhetlig profilering og vedtar etter heraldisk anbefaling forbundets nye logo med rein i et skjoldformet merke med sølv bord (brisering) rundt og sort ytterste farge. Fargene er sølv på svart. Dette skal være forbundet logo på brevpapir, flagg, blasermerke, klistremerker med mer. I tillegg foreslås det at organisasjonsflagget får samme rein som i logoen, den gamle reinen i det rombeformede merket.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Aktivitetsplan

Presidenten gikk gjennom virksomhetsplan for perioden og aktivitetsplan. Ved å standardisere mer og benytte maler kan driften lokalt og sentralt bli mer likt og lettere å drive. Forbundet vil arbeide med å sende ut maler og prosedyrer for drift både lokalt og sentralt. Det kom en kommentar på at forbundet bør være representert med minimum generalsekretæren på veterankonferansen i Tromsø, november 2014.

 

Forslag til vedtak: Forbundet vedtar fremlagte aktivitetsplan med tilføyelse om at forbundet bør være representert på veterankonferansen i Tromsø i november.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Ordstyrer foreslo at sak 9, kontingent, ble behandlet før budsjett. Landsmøte valgte å følge ordstyrers forslag

 

 

 

 

 

 

9.

Kontingent og kontingentrefusjon

Ordstyrer redegjorde for saken. Landsmøte 2013 vedtok å endre forhold ved kontingentinnbetaling. Nye medlemmer som melder seg inn og betaler kontingent før 1.juli betaler full kontingent kr 200,-, de som er nye medlemmer og melder seg inn etter 1.juli betaler kun halv kontingent med kr 100,- Det presiseres at dette gjelder kun ved først gangs innbetaling for ny innmeldte medlemmer. Ved innbetaling av normal års kontingent betales full kontingent. Irgens ba om en presisering på at kontingentinnbetaling skal legges ved desembernummeret av Brigadeavisen, videre ba Irgens om en presisering på at Æresbrigadeveteraner er fritatt for kontingent på de generelle giroer. Kontingenten refunderes til de lokalforeninger som er aktiv med kr 100 pr betalende medlem.

 

Forslag til vedtak: Kontingenten økes til kr 250,- fra og med 1/1 2015. Da vil halv kontingent være kr 125,- etter 1/7 for nye medlemmer. Refusjon til aktive lokalforeninger er kr 100,- pr betalende medlem pr 31/12 året før.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 8.Budsjett

Presidenten redegjorde for det fremlagte budsjettet. Det tilbakeføres ikke medlemskontingent til de lokalforeninger som ikke er aktive. Økt kontingent og økt medlemsutvikling vil forhåpentligvis gi en positiv økonomisk utvikling i forbundet.

 

Forslag til vedtak: Fremlagt budsjett vedtas som forbundets budsjett for perioden 2014
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Valg

Olav Winther redegjorde for valgkomiteens arbeid og takket flere støttespillere. Valgkomiteen har hatt et hardt arbeid. Komiteen har fått kandidater til alle poster. Ny president tiltrer sitt verv etter 1.juni pga nåværende engasjement som skal avsluttes. Detaljer avtales mellom berørte før ferien. Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
Resultatet på årets valg er som følger.

 

Styret og generalsekretær:

President                 Viggo Fossum (Tiltrer etter 1.juni 2014)

Generalsekretær      Bjørnar Nicolaisen

Sekretær                  Øivind Baardsen

Styremedlemmer    Svein Sæther (Meldt forfall, syk) og
                                Inge Tore Ludvigsen

Kasserer:                 Knut Bakke, tiltrer ila juni 2014.

Varamedlemmer     Thor Espenes (forfall)

Revisor                    Hjalmar Indrevoll

Valgkomite:            Olav Winther, Dagfinn Rydningen og
                                Magnus Haakseth

 

 

 

11.

Avtakking av tillitsvalgte

Presidenten takket de som nå forlater sine verv.

 

Så takket presidenten sekretær og generalsekretæren og det gode samarbeidet med disse. Til slutt takket han møtedirigenten for utmerket ledelse av landsmøtet.

 

Møtelederen ga så klubba til presidenten og Landsmøtet ble formelt avsluttet kl 15:23.

 

Landsmøte mottok forfall fra Sjef HV-16 som skulle foredra om HV-16 på grunn av utløst beredskapsøvelse.

 

Delegater og deltakere ble fotografert av sekretær Øivind Baardsen.

 

Takk til HV-16 for lån av forlegning og møtelokaler.

 

Landsmøtemiddag.

Kl 18:30 var landsmøte samlet til middag i spisemessen på Setermoen leir. Fungerende Brigadesjef Oberst Fred Arne Jacobsen deltok ved middagen og hilste landsmøte fra Brigade Nord.

 

Under landsmøtemiddagen tok Visepresident Tore Kulsli ordet og kunngjorde årets nye æresbrigadeveteraner. For å bli denne æren til del skal kandidaten ha nedlagt et betydelig arbeide.

 

 

Æresbrigadeveteraner:

Hjalmar indrevoll.

Dagfinn Rydningen

Joralf Gran og

Asgeir Nikolaisen.

 

Forbundets Hederstegn ble delt ut til følgende under middagen:

-        Olav Winther

-        Tore Kulsli

-        Øivind Baardsen

-        Asgeir Nikolaisen

 

 

Etter middag var delegater invitert til artillerimessen.

 

Forbundet takker Forsvaret ved HV-16, OPSTØ og Brigade Nord for støtte til gjennomføring av årets landsmøte.

 

 

 

 

Underskrifter:

 

 

Olav Winther                                                            Håkon Tvedt

Sted og dato:

Setermoen 20.06.2014

Referent:

Øivind Baardsen